„Suplementacja EQUAZEN®, to na pewno było ogromne wsparcie, które dopełniło terapię i poprawiło ogólne funkcjonowanie moich dzieci, całej trójki”
Sabina – mama Eryka, Elizy i Emila
Porady i wskazówki
Kamienie milowe rozwoju mowy
Mowa spontaniczna Rozumienie
1 – 12 miesiąc życia dziecka – „okres melodii”
 • 2 – 3 miesiąc: głużenie (nieświadome powtarzanie dźwięków)
 • 6 – 8 miesiąc: gaworzenie (świadome powtarzanie dźwięków), w którym pojawia się: ”ba-ba”, „da-da”, ”la-la”
 • 10 miesiąc: opanowanie sylab: da, pa, na. Komunikacja –zaprzeczenie ruchem głowy. Jedna sylaba może oznaczać różne przedmioty (np. „ta”: tata, kaczka, talerz)
 • 7 miesiąc: zachowanie dziecka wskazuje na rozumienie niektórych wyrazów
 • 9 miesiąc: dziecko rozumie pierwszy wyraz
 • 10 miesiąc: dziecko rozumie kilkanaście wyrazów (imiona, nazwy zabawek), komunikaty o zakazie („nie ruszaj”)

13 – 24 miesiąc życia dziecka – „okres wyrazu”

 • 12 miesiąc: pojawia się wyraz „mama”
 • 15 – 20 miesiąc: przyswojenie jednowyrazowych wypowiedzi
 • 18 miesiąc: dziecko potrafi powiedzieć około 50 słów
 • 18 – 24 miesiąc: mowa dwuwyrazowa, sygnalizacja potrzeby, np.: „neam” (nie jestem głodny/a), prośba („mama idź”) Te same wyrazy określają różne znaczenia; wiele błędów gramatycznych w mowie (co jest normalne)
 • 12 miesiąc: dziecko rozumie 3 lub więcej wyrazów
 • 15 – 20 miesiąc: dziecko rozumie od 5 do 20 wyrazów
 • 18 miesiąc: dziecko rozumie proste liczebniki (jeden, dwa, trzy)
 • Rozumienie wypowiedzi jest dużo bardziej rozwinięte (słownik bierny) niż realizacja (słownik czynny). Dziecko zaczyna rozumieć proste pytania („lubisz te bajkę?”)

25 – 36 miesiąc życia dziecka – „okres zdania”

 • Budowanie zdań 2 – 3 wyrazowych
 • Pojawiają się różne tryby – oznajmujący, rozkazujący, pytający, wykrzykniki (np. „nie ma mamy”, „daj pic”, „gdzie tata”)
 • Najczęściej stosowane są rzeczowniki, a czasowniki jako bezokolicznik (np.: dom, auto, budować)
 • Opanowane są samogłoski ustne i nosowe (a, o, u, i, e, y, a, e)
 • Głoski trudne do wymówienia zastępowane łatwiejszymi
 • Dziecko wymawia głoski: wargowe (pic), wargowo-zębowe (wita), środkowojęzykowe (śpi), tylnojęzykowe (kotek),
  przedniojęzykowo-zębowe (tata), przedniojęzykowo-dziąsłowe (lala)
 • Dziecko uczy się zdolności do przekonywania do swoich racji, a także poszukiwania słownej informacji na temat jego otoczenia, oraz zachowania znajdujących się w nim osób
 • Maluch naśladuje wypowiedzi słowne, które najczęściej słyszy od innych osób (jego język jest „lustrem” Twoich zachowań językowych)
 • Prowadzi monologi, żeby wyrażać myśli i utrwalać doświadczenia
Wiek dziecka Prawidłowy rozwój mowy Kontakty społeczne, koordynacja wzrokowo-ruchowa
2-4 miesiąc życia
 • głużenie (gruchanie): niemowlę śpiewa: guu, agu, ghy, ghu…
 • głośno śmieje się
 • umie łączyć ręce
 • śledzi wzrokiem osobę poruszającą się i przedmiot w polu widzenia
 • lekko uśmiecha się
5-7 miesiąc życia
 • gaworzenie samonaśladowcze (kanoniczne): niemowlę bawi się sylabami, świadomie powtarza ciągi sylab: ma ma ma, da da da, na na na…
 • zróżnicowana głośność i intonacja
 • sięga i chwyta przedmioty
 • przekłada zabawkę z ręki do ręki
 • postukuje nią o stół
 • trzyma dwa klocki
 • odróżnia znajome twarze
 • dzieci niesłyszące nie gaworzą w sposóbsamonaśladowczy, brak gaworzenia lub jego opóźnienie jest predykatorem różnego rodzaju opóźnień

 

8-10 miesiąc życia

 • echolalie (gaworzenie zróżnicowanesylabicznie): niemowlę próbuje naśladować mowę dorosłych: mamadama, nada mama, jajaja, maja jaja
 • początki rozumienia mowy (imiona, nazwy zabawek, zakaz – „nie”)
 • chwyta tabletkę (koralik) kciukiem i palcem wskazującym
 • podnosi garnuszek, żeby znaleźć klocek
 • robi „kosi, kosi”
 • echolalie coraz bardziej upodabniają się do mowy w danym języku
11-12 miesiąc życia
 • ciągi słowne coraz bardziej przypominają wyrazy są świadomie kierowane do osób
 • dziecko mówi 1-3 wyrazy
 • spełnia proste polecenia poparte gestem
 • wkłada klocek do garnuszka
 • próbuje zbudować wieżę z dwóch klocków
 • duże zróżnicowanie w umiejętnościach ekspresyjnych dziecka: są dzieci, które jeszcze nic nie mówią a są takie, które mówią kilka wyrazów
13-18 miesiąc życia
 • przeciętny zasób słownictwa czynnego to ok. 10 wyrazów
 • dziecko wskazuje obrazek wg nazwy
 • wykonuje polecenia: „połóż tutaj”
 • rozumie zakaz „nie”
 • jeden wyraz zastępuje całe zdanie „da”= daj piłkę, mama + gest = daj mi to
 • układa wieżę z 2-4 klocków
 • sygnalizuje potrzeby fizjologiczne
 • w tym czasie powinien pojawić się minimum jeden wyraz, który wypowiadany jest ze zrozumieniem
19-24 miesiąc życia
 • buduje proste dwuwyrazowe wypowiedzi
 • używa głownie rzeczowników
 • wymawia od 50-170 wyrazów zaczyna używać zaimków: ja, ty, mnie(czasem nieodpowiednio)
 • przewraca kartki
 • rysuje kreski pionowe i poziome
 • buduje pociąg
 • posiada bogatą gestykulację i mimikę
2 lata
 • wypowiedzi, zdania 2-3 wyrazowe liczebniki; jeden, dwa, trzy
 • używa przeczenia „nie” (nie chcę, nie to)
 • używa zaimka: „się” (myję się, bawię się)
 •  zasób 50-300 słów
 • wykonuje polecenie złożone z dwóch części („gdzie jest piłka”, „daj mi piłkę”)
 • pomaga dorosłym w czynnościach codziennych
 • pomaga sprzątać zabawki
 • w wypowiedziach przeważają zdania pojedyncze
3 lata
 • buduje zdania 3-4 wyrazowe
 • potrafi powiedzieć jak się nazywa i podać płeć
 • zadaje proste pytania
 • próbuje śpiewać i mówić krótkie wierszyki
 • jeździ na 3-kołowym rowerku
 • przez chwilę stoi na jednej nodze
 • buduje wieżę z 8-9 klocków
 • rysuje koło i krzyżyk rozpoznaje kilka kolorów

Od 3 do 6-7 r.z. w rozwoju mowy Twojego dziecka trwa okres swoistej mowy dziecięcej. Dziecko wie, jak dana głoska powinna brzmieć, ale nie umie jej jeszcze wypowiedzieć. W wymowie dziecka pojawiają się przestawki głoskowe, opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej, zniekształcenie oraz tworzenie wyrazów ze skrzyżowania dwóch słów, pojawia się nieprawidłowa odmiana. Poznaj kolejno następujące po sobie etapy rozwoju mowy dziecka, a będzie Ci łatwiej ocenić jego aktualne postępy w rozwoju mowy i osiągalny poziom komunikacji Twojego dziecka.

3 lata

   • Poprawna wymowa wszystkich samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y, oraz nosowych: a, e, spółgłosek: p, b, m, w, f, s, z, c, dz, n, k, g, h, t, d, n, l, ł, j. Pod koniec 3 r.z. pojawiają się też głoski: s, z, c, dz.
   • Trzylatek odpowiada na pytania, używa zdań składających się z 4–5 wyrazów.
   • Opowiada prosta historie, rozpoznaje kilka kolorów.
   • Przyjmuje się, ze mowa 3-latka powinna być w 75% zrozumiała.
   • W słownictwie czynnym 3-latka jest ok. 1000–1500 wyrazów. Dziecko potrafi przyswoić 8–10 słów dziennie!

4 lata

   • Utrwalają się głoski: s, z, c, dz. Pojawiają się głoski: sz, z, cz, dz, które mogą być zastępowane przez: s, z, c, dz.
   • Czasami pojawia się głoska r.
   • Czterolatek używa zdań złożonych (5–6-wyrazowych).
   • Potrafi podać swoje imię, wiek, płeć.
   • Rozmawia o swoich doświadczeniach. Mowa jest w pełni zrozumiała.
   • 4 r.z. to apogeum zadawania pytań i tworzenia własnych słów, tzw. neologizmy dziecięce „boiłam” się zamiast „bałam”.
   • Wyraża swoje prośby, rozczarowania.

5 lat

   • Słownik dziecka 5-letniego to ok. 2000 słów.
   • Potrafi powtórzyć sz, z, cz, dz, choć w mowie potocznej jeszcze pojawia się seplenienie.
   • Głoska r jest często wymawiana lub zastępowana przez l np. „rower – lowel”.
   • Pięciolatek ma już rozbudowaną narracje, używa złożonych struktur zdaniowych oraz podaje dużo szczegółów.
   • Używa czasu przeszłego i przyszłego, niektórych liter i cyfr, potrafi podać swój adres.

6 lat

   • Słownik dziecka składa się z 3000–4500 wyrazów.
   • Potrafi wypowiedzieć trudne głoski, doskonali wymowę trudnych zbitek spółgłoskowych, np.: strzykawka, skrzynia, skocznia.
   • Buduje zdania złożone, potrafi opowiedzieć historyjkę składająca się z kilku części.

7 lat

   • Prawidłowa wymowa wszystkich spółgłosek i samogłosek języka polskiego.

Należy pamiętać, ze każde dziecko jest inne i rozwija się we własnym tempie! Niewielkie opóźnienia w rozwoju mowy nie powinny być powodem do niepokoju. Opóźnienia w pojawianiu się poszczególnych stadiów rozwoju mowy nie powinny przekraczać sześciu miesięcy. Do 5 r.z. prowadzimy stymulacje rozwoju mowy opartą na zabawach oddechowych buzi i języka oraz zabawach językowych. Jednocześnie jako wspomaganie terapii rozwoju funkcji językowych u dzieci, specjaliści zalecają suplementacje preparatem eye q. Po 5 r.z., jeżeli mowa dziecka jest niezrozumiała, zamazana, nie potrafi ono wymawiać głosek przewidzianych dla swojej normy wiekowej, wówczas dziecko rozpoczyna terapię logopedyczną wspomaganą suplementacją preparatem EQUAZEN®, która stanowi integralna część terapii.

Jak wspomagać rozwój mowy dziecka:

   • Od narodzin dziecka rozmawiaj ze swoim maleństwem, zwracaj się do niego ciepło i spokojnie
   • Dbaj o poprawność komunikacji z dzieckiem – używaj krótkich i zrozumiałych zdań
   • Kiedy usłyszysz z ust dziecka słowo, postaraj się rozwinąć je i stworzyć pełne zdanie
   • Opowiadaj dziecku co robisz, jakie masz plany związane z Waszym wspólnym dniem. Otaczaj dziecko tzw. ”kąpielą słowną”
   • Aby maluchowi łatwiej było zrozumieć otaczający go świat, opowiadaj mu bajki, czytaj książki, baw się w wyliczanki
   • Nawiązuj kontakt wzrokowy podczas rozmowy z dzieckiem, to ułatwi mu naukę pierwszych słów
   • Dbaj o to, aby Twoje dziecko nauczyło się gryźć i żuć, to skutecznie wpływa na prawidłowy rozwój mowy
   • Zaobserwuj, czy Twoje dziecko oddycha nosem, jeśli nie – skontaktuj się z lekarzem pediatrą
   • Śpiewanie maluchowi to świetne ćwiczenie językowe i rytmiczne
   • Motywuj swoje dziecka do komunikowania się, ale nie zmuszaj go – przyniesie to odwrotny skutek!
   • Jeśli zauważysz, ze Twoje dziecko nie opanowało zgodnie z wiekiem jakiś umiejętności językowych – zgłoś się do logopedy
   • Jeśli Twoje dziecko ma jakieś wady w budowie narządów artykulacyjnych (wady zgryzu, uzębienia) – zgłoś się do lekarza specjalisty

Problem opóźnionego rozwoju mowy
dotyczy Twojego dziecka?

Podaj mu EQUAZEN®!

Zobacz wszystkie produkty